Общи условия

Нашата отговорност


Настоящата Политика за поверителност цели да опише начина на събиране, съхранение, използване и споделяне на личните данни на потребителите на уебсайта www.ivor.bg, както и при общуване с нас през достъпните канали за комуникация.


Фондация АЙВЪР се ангажира да гарантира неприкосновеността на личните данни, предоставени чрез сайта или в комуникация с нас под формата на електронна кореспонденция.


Настоящата Политика за поверителност гарантира спазването на изискванията и целите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г.


Лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.


Избор и съгласие


С използването на уебсайта и/или в комуникация с нас ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност. В отделни случаи е възможно наличието на връзки към сайтове и приложения, собственост на други компании извън покриваната от настоящата Политика среда, където информацията, която се събира и обработва е извън нашият директен контрол. Фондация АЙВЪР няма да използва, споделя или обработва лична информация за Вас по начини различни от описаните, без да иска Вашето съгласие.


Информацията, която сте ни предоставили, ще бъде използвана единствено за целите, за които сте се съгласили и за които сте били информирани. Вие може по всяко време да оттеглите съгласието си да обработваме и съхраняваме Вашата информация като се свържете с нас на имейл info@ivor.bg. Във връзка с работата ни е възможно да не можете да оттеглите съгласието си за отделен вид информация за период, определен в договор или декларация, подписани от Вас. В тези случаи информацията Ви ще бъде съхранявана от нас единствено за периода, посочен в декларацията или договора, и ще бъде използвана единствено във връзка с изпълняването на поетите задължения. Всяка информация, която съхраняваме и използваме, ще бъде унищожена след изтичане на срока на Вашето съгласие, освен в случаите, когато законът изисква друго.


Вашите права


1. Право на достъп:

право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация:

a) целите на обработването;

б) съответните категории лични данни;

в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще
бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

д) съществуването на право да се изиска от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване;

е) правото на жалба до надзорен орган;

ж) когато личните данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник;

з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането. Правото на получаване на копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от Вас, фондация АЙВЪР може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато Вие подавате искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. Правото на получаване на копие не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.


2. Право на коригиране:

Вие имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

1.Вие имате правото да поискате от фондация АЙВЪР изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние имаме задължението да изтрием без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или
член 9, параграф 2, буква а) от Регламента, и няма друго правно основание за обработването;

в) Вие възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента и няма законни основания за обработването, които да
имат преимущество, или възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от Регламента;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо фондация АЙВЪР;

е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от Регламента. Правото не е приложимо, доколкото обработването е необходимо:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на фондация АЙВЪР;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и
член 9, параграф 3 от Регламента;

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или

д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


4. Право на ограничаване на обработването.


5. Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването.


6. Право на преносимост на данните:

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, ако са спазени изискванията на Регламента.


7. Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения.


8. Всички други права, посочени в действащото законодателство.


Промени в политиката


Възможно е Политиката за поверителност да бъде променяна по всяко време и без предизвестие, за да отразява настоящите изисквания и за да може по-добре да предпазваме данните Ви. Версията, която е в сила, ще бъде винаги на www.ivor.bg, а с използването на сайта ще се счита, че Вие приемате промените, ако са настъпили такива. Последните изменения в Политиката са от 15.04.2018 г.

Ресурси

Комисия за защита на личните данни: www.cpdp.bg
Общ регламент за защита на личните данни:
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf


Контакт

Наименование: Фондация АЙВЪР
ЕИК: 205421934
представител: Явор Конов, председател на фондацията