Антиретровирусната терапия за ХИВ и твоят имунитет

0
112
Антиретровирусната терапия
Антиретровирусната терапия

Антиретровирусната терапия (АРТ) е революция, която позволява на хората с ХИВ да живеят толкова дълго, колкото хората, които нямат ХИВ. Сред най-ползваните терапевтични режими днес са терапиите, базирани на интегразни инхибитори (INSTI). Други терапевтични режими ползват протеазен инхибитор (PI). Трети разчитат на ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI). Мащабно проучване в Канада цели да разбере какъв е ефектът върху имунитета на пациента, в зависимост от терапията, която му е изписана.

Влиянието на антиретровирусната терапия върху CD4 и CD8 клетките

Взаимоотношението между CD4 и CD8 клетките служи като маркер за текущия статус на имунната система при хората с ХИВ. Влиянието на различните терапевтични класове лекарства в режимите на антиретровирусната терапия (АРТ) върху съотношението CD4/CD8 не е добре документирано. Целта на проучването е да се анализира дългосрочният ефект от приема на интегразни инхибитори (INSTI) върху съотношението CD4/CD8 в сравнение с ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI) или протеазен инхибитор (PI).

Методи и резултати

Използвани са данните на 3907 души, живеещи с ХИВ в Квебек, Канада. Началната точка за данните, ползвани в проучването, е 31 август 2017 г. Анализът включва всички пациенти, които са получили първи или следващ терапевтичен режим, съставен от 2 нуклеозидни инхибитора на обратната транскриптаза (NRTIs) и трето активно лекарство от клас NNRTI, PI или INSTI. При старта на проучването 9% от участниците в групата на NNRTI, 5% от участниците в групата на PI и 8% от участниците в групата INSTI са имали желателното съотношение на CD4/CD8 > 1. След средно 4 години прием на съответните терапии, 13% от всички участници са имали съотношение CD4/CD8 ≥ 1. Най-значимият резултат: 14% от хората в групата на NNRTI, 10% в групата на PI и 20% в групата на INSTI постигат нужното съотношение CD4/CD8 ≥ 1. 

Изводи

Изследователите заключват, че хората, живеещи с ХИВ, чиято антиретровирусна терапия е базирана на интегразен инхибитор (INSTI), имат по-високо съотношение на CD4/CD8, отколкото онези, с терапия базирана на NNRTI или PI.